ลงพื้นที่ออกหน่วย

หมู่บ้านยางคราม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
Visitors: 68,078